Software libre (free software) é calquera software sobre o que se ten a liberdade de executalo, copialo, distribuílo, estudalo, cambialo e melloralo sen necesidade de pedir permiso nin pagar licenzas de uso.

O termo free en inglés é ambiguo, e significa tanto ‘libre’ como ‘de balde’, o que leva a moita xente a confundir software libre con software de balde. Aínda que polo xeral o software libre está dispoñible de xeito gratuíto, non é unha condición obrigatoria.
De modo máis preciso, software libre refírese a catro liberdades dos usuarios do software:

  • Liberdade 0. Liberdade de usar o programa con calquera propósito.

  • Liberdade 1. Liberdade de estudar como funciona o programa e adaptalo ás necesidades particulares. Unha condición necesaria para isto é o acceso ao código fonte.

  • Liberdade 2. Liberdade de distribuír copias a calquera.

  • Liberdade 3. Liberdade de mellorar o programa e facer públicas as melloras, de xeito que toda a comunidade se beneficie. Unha condición necesaria para isto é o acceso ao código fonte.

Un programa é software libre se os usuarios teñen todas estas liberdades. Así pois, debería ter a liberdade de distribuír copias, sexa con ou sen modificacións, sexa de balde ou cobrando unha cantidade pola distribución, a calquera.

Para saber máis, véxase a definición completa da Free Software Fundation de onde se extraeu o fragmento anterior.

Pin It on Pinterest

Share This