O goberno portugués definiu como datos abertos a información xeográfica oficial e homologada a escalas 1:10.000 ou superior, vectorial ou en forma de ortofotos, información que integra a chamada Base de Datos Nacional de Cartografía (BDNC).

O Decreto Lei 130/2019, publicado o 30 de agosto, sobre os principios e normas que debe seguir a produción cartográfica no territorio portugués inclúe como novidades:

– A reforma da composición do Consello Coordinador de Cartografía (Conselho Coordenador de Cartografia), liderado pola Direção-Geral do Território (dgT), encargado de coordinar a produción cartográfica do país.


– O encargo de que sexa a dgT o organismo responsable da constitución e coordinación da BDNC.
– Que a propiedade da BDNC sexa compartida entre a dgT e os organismos que colaboran na súa produción, seguindo unha política de datos abertos que non restrinxa a súa utilización xeneralizada e o seu acceso público.
– Que sempre que sexa posible a produción vectorial e de ortofotos a escala 1:10.000 realizarase mediante acordos entre a dgT e as autoridades municipais e intramunicipais.
– Que é obrigatorio para unha serie de procedementos oficiais (Programas e planos territoriais) o uso da información oficial e homologada pola dgT ou as autoridades rexionais e rexistrada no Rexistro nacional de Datos Xeográficos.
– Os requisitos de exactitude posicional que debe cumprir a cartografía homologada.
– Un réxime sancionador, con multas ben definidas, que reverten nun 60 % ao Estado e nun 40 % ao organismo que as aplica.
– Un novo marco legal que impulsa a produción de datos abertos a escalas grandes en colaboración coas municipalidades.

Máis información

Pin It on Pinterest

Share This