A Cooperación Federal Alemá de TI (FITKO) desenvolve o Portal Federal de Desenvolvemento como parte do proxecto do Consello de Planificación de TI “FIT-Connect the Federal”. Este portal (cuxo código fonte ten licenza EUPL) é o lugar central de documentación técnica, recursos de desenvolvemento e exemplos de implementación sobre estándares e interfaces da infraestrutura informática do Estado Federal alemán e dos 16 Länder federados.

O Portal é tamén un punto de contacto central para desenvolvedores de software. Os desenvolvedores desempeñan un papel central na implementación de aplicacións dixitais para a administración. Deben ser capaces de crear solucións reutilizables de forma rápida e eficiente, e de compartilas en condicións abertas que protexan o seu investimento, mesmo cando sexan reutilizadas por provedores de servizos da internet e a industria, segundo o caso. O principal grupo destinatario do Portal son, por tanto, os desenvolvedores de software para a administración pública no contexto das infraestruturas informáticas federais dos gobernos federal e estatais.

Para reducir os obstáculos existentes á hora de obter información sobre as condicións marco técnicas, así como sobre as normas e interfaces existentes, as ofertas de información existentes agrúpanse neste portal e compleméntanse con ofertas de información adicionais. A apertura dos esforzos existentes ao maior número posible de axentes e a súa coordinación e cooperación efectivas son necesarias para aproveitar eficazmente os puntos fortes da administración federal alemá cos seus recursos distribuídos.

O Portal pretende reducir os custos de desenvolvemento para todos os implicados e acelerar así a execución dos proxectos. Deste xeito foméntase o desenvolvemento dun ecosistema de solucións innovadoras e créase un “punto único de verdade” que todos os desenvolvedores e responsables de servizos e implementación poden utilizar como guía.

O Portal Federal de Desenvolvemento forma parte do proxecto FIT-Connect do Consello de Planificación de TI e está a ser desenvolvido pola Cooperación Federal de TI (FITKO) con fondos do orzamento de dixitalización. Mentres que o código fonte está licenciado baixo a Licenza Pública da Unión Europea (EUPL), o contido do sitio está licenciado, a menos que se indique o contrario, baixo a Licenza Pública Internacional Creative Commons de Atribución 4.0 (CC BY 4.0).

A elección destas ferramentas abertas de interoperabilidade xurídica, que se corresponde tamén coas opcións da Comisión Europea para o seu propio código fonte e contido, debería aumentar as posibilidades de compartir e reutilizar activos protexidos por dereitos de autor en toda Europa e fóra dela.

Máis información

Pin It on Pinterest

Share This